Mibe fog Meggyes belebukni?

2008. szeptember 17., szerda

Miért ment át a csirke az úton?

MEGGYES: Mert ha átmegy, már azzal is a város vagyonát gyarapítja. Ez ilyen egyszerű. Teccik érteni?

TAKÁCS: Nem a csirke ment át az úton. Sajnos a szeretgom csak ennyiben tévedett. A csirkétől megválik a cég.

DÖDÖLLE: Bejót meg azért fizetik, hogy a csirkét fotózza?

BEJÓ: A Takács ment át. A tilosban. Le is fotóztam. Városházi informátorunk szerint csirkeszárny volt a táskájában.

KOLUMBÁN: Ha ez egy egészséges és nem megtört lelkű nemzet lenne már valamelyik országzászlón lógna, a hazaáruló defetista debil genetikaitörmelék csirke, akinek van pofája átmenni a másik oldalra. Szarsenkiházi. Szt István népének elfajzott alja csirkéje, a nemzet sötétfekete luka.

GULYA: Nincsenek illúzióim. Gyerekkoromban csirkék mászkáltak mindenfelé. Kommunista szabadszombatokon vedeltük a csirkepálinkát a brigáddal. Én nem. Úgy értem. Miről is kéne írnom? Megvan már a 4 flekk?

PATAKI: Hazugság. A csirkét is csak Láposi Elza bízta meg, hogy menjen át és ezzel is lejárassa Meggyes Tamást. Mert gyűlöli és nem képes elviselni a szabályokat, hogy nem lehet átmenni.

2008. szeptember 1., hétfő

2008. június 26., csütörtök

Best of újra

dr. Kolumbán kimeríthetetlen téma...

néhány gyöngyszem tőle... a polgári értékrend és a keresztényi szeretet jegyében
Kicsit bővebben...

2008. május 5., hétfő

NYÍLT LEVÉL ESZTERGOM POLGÁRMESTERÉNEK

Tisztelt Polgármester Úr!

2008. április 30-án, a rendszerváltozás 18. évében a demokratikusan megválasztott képviselőkkel Ön demokratikusan megszavaztatja, hogy vita nélkül döntsenek a Szent István Gimnázium igazgatói álláshelyére kiírt pályázatról. S ezt Önnek a képviselő-testület SzMSz-e lehetővé teszi:

21. § (1) A képviselő a napirend megállapítása, valamint a napirendek tárgyalása során ügyrendi javaslatot tehet. Ügyrendi javaslatot valamennyi képviselő, napirendenként egy alkalommal – az Ötv., valamint jelen rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével – az ülés vezetésével, a felszólalások korlátozásával, a vita lezárásával és a szavazás módjával összefüggésben tehet a határozathozatalig. (2) A javaslat ügyrendi jellegéről a polgármester dönt. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

Ha jól értem, Ön mint képviselő javasolja a felszólalások korlátozását, majd Ön mint polgármester dönt a javaslat ügyrendi voltáról, s ezt a frakciója megszavazza. Ügyes. A másik pályázó - előzetes írásbeli bejelentését megváltoztatva – hozzájárul ahhoz, hogy ezt a napirendi pontot a testület nyílt ülés keretében tárgyalja, majd Ön a nyilvánosságból bohóctréfát űzve a nyílt ülésen lehetővé teszi, hogy bárki meghallgathassa az Ön előterjesztéshez fűzött szóbeli kommentárját. Mátyás király és az okos lány története cinikus felhangokkal. (Csak nem kételyek merültek fel Önben jelöltje helytállásával kapcsolatban?) Elfogadható eljárás-e egy demokráciában egy vezetői állásról vita nélkül dönteni?

Ön mindkét pályázatot olvasta, s némi önelégültséggel jegyzi meg, hogy nem sokan lehetnek ilyenek a testületben. Szép. A pályázatom április 4-én beadtam, a pályázati kiírásban nem volt benne, hogy a döntéshozók betekintéséhez nyilatkozatot kell csatolni. Evidensnek tartom, hogy joguk van a pályázatokat elolvasni, különben miről döntenek. De ha törvény írja elő ilyen nyilatkozat kötelezőségét, kinek a felelőssége a pályázati kiírás megfogalmazása? Ha a „betekinthetőségi nyilatkozat”-ot nem kérték, de szükséges, miért csak április 26-án, szombaton fél 12-kor küldi el az irodavezető (vagyis csak hétfőn - egy nappal az oktatási bizottsági, kettővel a testületi ülés előtt – kaphatják meg)? Kinek a felelőssége mindent megtenni a döntések szakszerű előkészítéséért?

Normális döntéshozatalnak tekinthető-e, hogy az Ön előterjesztésében egyetlen szó sem esik arról, hogy a pályázókat az oktatási bizottság meghallgatta, a pályázatokról szavaztak, a szavazati arány mindkét pályázó esetében 3:3:1 volt? A képviselő-testület SzMSz-e szerint az illetékes bizottság elnöke a vita előtt 3 percben ismertetheti a bizottság álláspontját. Igaz, itt nem volt „vita előtt” - nincs ismertetés sem. Az előterjesztésben szerepel, hogy az iskolaszék, a szülői közösség, a DÖK mellettem áll ki, a tantestület 96, az alkalmazotti közösség 97%-os arányban engem támogat, de a nyilvános ülésen ez sem hangzik el. A pályázatokat egyébként a közoktatási törvény szerint is, a testület SzMSz-e szerint is külső szakértővel véleményeztetni lehet. Erre ugye semmi szükség, hiszen Önnek ez esetben egyedül a saját véleménye számít – s frakciója mindezt fenntartás nélkül elfogadja.

Ön valóban azt hiszi, hogy politikusi érdekeit az szolgálja, ha politikai megbízottja alá tolja az igazgatói széket? (Tekintélye nem kívülről, nem a hivataltól lesz valakinek…) Valóban azt hiszi, hogy az iskolában akkor lesz az Ön által kívánatosnak tartott rend, ha az igazgató az Ön meghosszabbított kezeként működik? Önt láthatóan zavarja, hogy a tantestület gondolkodó, szuverén értelmiségiekből áll – úgy látszik, alattvalókat szeretne látni. Ön politikai kérdést csinál az intézményvezetésből: a városon kívül (ha már belül nem talált) kerestetett saját pártja bázisán megfelelő jelöltet, akinek legfontosabb jellemzője éppen pártkötődése. De az iskola politikailag semleges terep! Egy percig sem gondolkodott el azon a tényen, hogy a gimnázium különböző világnézetű, különböző pártszimpátiával jellemezhető vagy akár apolitikus tanárai egyetlen kivételtől eltekintve mellém álltak? Nem akarja észrevenni, hogy az Ön szempontja politikai, a tantestületé szakmai? Az igazgatói állást nem egy pártszervezet élén kell betölteni. Joga van Önnek becsempészni az iskola falai közé a politikát?

Önnek mint városvezetőnek nem az az érdeke, hogy az iskoláról a nyilvánosság csak oktatási ügyekben halljon? Ehhez azonban az érintetteknek tisztában kellene lenniük legalább működésük középtávú feltételeivel. A városnak azonban nincs elfogadott önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve – törvény írja elő, hogy legyen. Mulasztásos törvénysértés? Az iskola véleményezésre jogosult szervei 2007 novemberében bíráltak el egy a 2007-2010-es időszakra szóló, szakértő által készített, meglehetősen vázlatos elképzelést – ez a testület elé tudomásom szerint azóta sem került. Ebből következően az István jövőjével kapcsolatban néhány éves távlatban sem tudható biztosan semmi. Ez felelős fenntartói magatartás? Ön az ősz folyamán többször vádolta a gimnázium vezetését bizonytalanság szításával. A bizonytalanság érzetét Ön tartja fenn Polgármester Úr. Tart a nyilvánosságtól, attól, hogy a döntés-előkészítésbe bevonja az iskolahasználókat? Csak nem takargatnivalója van az iskola jövőjével kapcsolatban? Az iskola nem akar huzakodni a fenntartóval, a tantestület a munkáját akarja végezni – de az iskolahasználóknak joguk van az őket érintő tervekről időben értesülni.

Az előterjesztés indoklásában Ön emlékeztetett, hogy januárban közvetítőkön keresztül egyszer már felajánlotta nekem a posztot. Ön komolyan gondolja, hogy ajánlata elfogadható volt? Néhány hónappal azelőtt ugyanezt az ajánlatot tette Barsi Évának. Van oka Önnek bennünket tisztességtelennek gondolni? Vagy az Ön elvei szerint nem tisztességtelenség egy alkalmas pályázó jó pályázata mellett beslisszanni a kiskapun? Az ajánlattétel idején Barsi Éva még az oktatási bizottság előtt sem volt, de Ön már másik jelöltet keresett. Vagy annyira ostobáknak látszunk, hogy nem látunk át a szitán? Barsi is alkalmas, én is – csak nem 5 évre vagy nem akkor, amikor pályázunk. Talán inkább arról van szó, hogy a Szent István Gimnáziumban bárki lehet inkább igazgató - kívülről, mint valaki - belülről.

Ön kitalált egy speciális esztergomi megoldást: az egyéves igazgatói megbízás intézményét. „Ez az egy év általában elegendő arra, hogy az új vezető – a pedagógiai-szakmai alkalmassága mellett – vezetői alkalmasságát bizonyítsa” – áll az előterjesztésben. Önt nem zavarja, hogy ilyen nincs, igazgatói megbízás 5 vagy 10 évre adható, de bármikor visszavonható. Ön tulajdonképpen bevezeti a próbaidő fogalmát (bár a szót nem mondja ki) – ilyet sem a közoktatási törvény, sem a Kjt. nem ismer. Egyéves megbízás csak a pályázat eredménytelensége esetén és csak az intézmény tanárának adható. Ön tartani akarja a januárban adott szavát, de a törvény megköti a kezét (a hivatal jogászai nyilván megkapták a parancsot: ’ezt akarom, okoskodjátok ki a megoldást’ – a törvények megkerülési lehetőségeinek ismeretéért igazán kár elvégezni a jogi egyetemet, de ez legyen az ő keresztjük). Aztán előterjesztésében Ön idézi a jogszabályokat, majd jön a hihetetlen kreativitással megtalált megoldás: eredményes a pályázat, ötéves megbízást kap a jelölt, majd „kinevezésével létrejött jogviszonya hatályának beálltát követően haladéktalanul adja be az igazgatói megbízásról való lemondását 2009. július 31-ei hatállyal”. Én úgy tudom, hogy jogállamban élek. Csak szánni tudom azt, akinek ez elfogadható, mert annyira igazgató akar lenni.

És mi van még a tarsolyában, Polgármester Úr? Nem gondolja, hogy az intézmény jövőjével kapcsolatban nem illene titkolózni? Nem gondolja, hogy kötelessége az iskolahasználók tudomására hozni, hogy mit jelent a szavazás előtt többször hangoztatott „átmeneti állapot” kifejezés? Nem gondolja, hogy a szülőknek, gyerekeknek, tanároknak joguk van az információkhoz, sőt: a párbeszédhez? Nem gondolja, hogy a fenntartó felelőssége erre is kiterjed?

Esztergom, 2008. május 3.

Tisztelettel: Zara Melinda

2008. április 30., szerda

Tedd a szád elé a kezed!


Alapvető viselkedési norma, hogy ha valaki akkorát ásít mint egy ló, akkor az arca elé teszi a kis kezét.

Na ezt még tanulni kell. A neveletlen tanult kollegája a képen épp a távolba révedve gondolkodik azon, hogy Vârghiş vagy nem Vârghiş?

Középen egy rendszergazda ténykedik.

Update: felvilágosítottak, hogy ez nem csak egy orbitális ásítás volt, hanem a Munkácsy kiállítás promója...
Az ásító inas (1868–1869; olaj, fa; 83 x 69 cm)

2008. április 28., hétfő

Végre!

Végre felkent vezetőink a képességeiknek és képzettségüknek megfelelő munkát végzik!

Hamarosan szükségük is lehet arra, hogy más területeken is kibontakoztassák hihetetlen tehetségüket!

Tamásunk például visszatérhet másodállásban a fűnyírás mellett a kukorica pattogtatáshoz,
Osvai pl. sugározhatna boldogan, Kolumbán természetesen kivándorol és parkgondozó lesz Vârghiş-on, Knapp meg... mihez ért? Szvsz semmihez, szóval csomagolhatná a pattogatott kukoricát Tamásunk mellett, elvégre is összeszokott csapat.

A képek csak erős idegzetű olvasóinknak valók!
Most már valóban várom, amint Meggyes Tamás kaszával a kezében aratni fog! Hogy mit? Azt nem tudom, de nem sikert, legalábbis Esztergomban többé már soha, az biztos.
2008. április 24., csütörtök

Közpénznyelő

http://picasaweb.google.com/mrhide.esztergom/UntitledAlbum?authkey=4f1QI7gT3Hc

http://szeretgom.hu/content/22865/

"A mai sajtóban megjelent egy tanulmány, melyben a Strategopolis Kft nevű, a Hír TV-s, Századvég alapítvány környékéről is ismerhető Giró-Szász András tulajdonában lévő cég ad tanácsokat a városvezetésnek arra nézve, hogyan tudná megtörni a szeretgom.hu "ellenzéki" portál előretörését az esztergomi közéletben. A város tagad és hamisítványról beszél, valamint egy némileg rövidebb anyagot küldött át a cikket író újságnak."

2008. április 21., hétfő

2008. április 19., szombat

EVÉD - Engem VÉD KFT

Az egominfo értesülései szerint Esztergomi Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (EVÉD Kft) néven a Strigonium új vegyesvállalatot alapított.

A társaság fő tevékenysége személybiztonsági tevékenység.2008. április 18., péntek

TomikaFacts

- Tomika nem alszik. Tomika vár.
- Tomika nem borotválkozik,ő arcon rúgja magát. Az egyetlen dolog ugyanis, ami árthat Tomikának, az Tomika.
- Tomika nem olvas könyveket. Csupán addig nézi őket amíg meg nem kapja belőlük a szükséges információt.
- Tomika egy forgóajtót is be tud vágni maga mögött.
- Sok ember hord Superman pizsamát. Superman Tomika pizsamát hord.
- Ha kávézni akar, Tomika a fogaival őrli a kávét, a vizet pedig saját haragjával forralja fel.
- Tomikának 12 holdja van.
- Ezek közül az egyik a Föld.
- Tomika osztható nullával.
- Nincs olyan, hogy evolúció, csupán olyan élőlények listája, akiknek Tomika megengedte, hogy éljenek.
- Tomikának nincsen álla a szakálla mögött. Ott egy másik ököl van.
- Tomika elszámolt a végtelenig... Kétszer.
- Ha Batman és Darth Vader összecsapna, Tomika győzne.
- Táguló világegyetemben élünk. Mindenki Tomika elől menekül.
- Egy kép többet ér ezer szónál. Tomika többet ér egymilliárd szónál.
- Tomika tele tárral is játszott már orosz rulettet... és nyert.
- Tomika könnyei gyógyitják a rákot... Viszont Tomika annyira kemény, hogy soha nem sír.
- Chamberlain rekordja 20000 nő volt életében. Tomika ezt egy laza csütörtöknek hívja.
- A Guiness Rekordok könyvében hibás minden adat: akik bekerültek azok nem a legjobbak, csak ők vannak a legközelebb Tomika rekordjához.
- Tomika egyszer megevett egy egész tortát, mielött a barátai meg tudták volna mondani neki, hogy abban egy sztriptíz táncos bújt el.
- Ha Tomika vízbe esik nem lesz vizes. A víz lesz Tomikás.
- Tomika házán nincsenek ajtók, csak falak amiken átmegy.
- Ha Tomika férfival kefél, az nem azért van mert meleg: egyszerűen elfogytak már a nők.
- Tomika nem ír könyveket. A könyvek maguktól lesznek tele betűkkel a félelemtől.
- Ha össze lenne kötve, Tomika pörgőrúgása elegendő áramot termelne ahhoz, hogy Esztergomot 44 napig ellássa energiával.
- Általában a bal here nagyobb mint a jobb. Tomikának mindegyik heréje nagyobb mint a másik.
- Tomika a legnagyobb pókerarcú kártyamester a világon. Megnyerte az 1983 Világ Poker Bajnokságot, úgy hogy a kezében volt: egy Joker, egy "Ingyen kimehetsz a börtönből" Monopoly kártya, 2 tref, 7 pikk és egy zöld 4-es az UNO pakliból.
- Tomika egyszer fogadott a NASA-val, hogy űrruha nélkül is vissza lehet érkezni a földre. 1999 július 19-én egy mesztelen Tomika újra belépett az atmoszférába, aki felforrósodva 3000 fokra, megpörkölt 14 államot. A megalázott NASA sajtóreferensek meteornak állították be az esetet, és még mindig lógnak Tomikának egy sörrel a fogadás miatt.
- A tini nindzsa harci teknőc sorozat nem kitaláció: egyszer Tomika lenyelt egészben egy teknőst, és amikor kiszarta, a teknős 6 láb magas volt és megtanult karatézni.
- Tomikáé nem akkora mint egy lóé. A lovaké akkora mint Tomikáé.
- Egyszerűen úgy hogy a két végét megrántja, Tomika képes a gyémántot visszaalakítani szénné.
- Amikor Tomika fekvenyom, nem magát nyomja ki. A földet nyomja le.
- Ha valami hihetetlen paradoxon által két Tomika lenne, és Tomika magával harcolna, nyerne.
- Tomika bebizonyította, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben... De csak amióta kiment egyszer az űrbe.
- Viszonylag hihető, hogy Jézus Tomika dublőre volt egy keresztrefeszítős jelenetnél. Azért volt rá szükség, mert Tomikán nem megy át a szög.
- Isten a saját képmására teremtette az Embert... Miután Tomika a saját képmására megtereTomikaette az Istent.
- A Dinoszauruszokat nem meteor pusztította ki. Tomika volt.
- Tomika nem azért halhatatlan, mert az Istenek kedvelik őt. Azért halhatatlan, mert félnek tőle.
- Az ókorban Tomika azért nem lehetett Gladiátor, mert az Oroszlánok nem egyeztek bele.
- Lehetetlen nem létezik, csak olyan hogy, "Tomikának nincs kedve hozzá."
- Tomika meg tudja gyújtani a hangyákat egy nagyító segítségével... Éjszaka.
- Rómát egy nap alatt építette... Tomika.
- Tomika nem játszik Istent. Utánozni csak a gyerekek szoktak.
- Egy mostani felmérés szerint az esztergomi nők 94%-ának Tomika vette el a szüzességét. A maradék 6% hihetetlenül dagadt vagy ronda volt.
- Tomika igazi csörgőkígyót használ gumi helyett.
- Nagaszakira soha nem dobtak bombát. Tomika ugrott ki a repülőből és belecsapott a földbe.
- És mondá az úr "Legyen világosság" És Tomika így szólt: "Talán "légyszíves"...."
- Tomika éjjel felkapcsolja a lámpákat. Nem azért mert Tomika fél a sötéttől, hanem mert a sötét fél Tomikától.
- Tomika pacalból is tud buborékot fújni.
- Tomika soha nem vizelt be az ágyába gyerekként. Az ágy félelmében magától izzadt meg.
- Az ember súlyának 70%a víz. Tomika súlyának 70% maga a farka.
- Tomika 20 perc alatt nézi végig a "60 perc" című tévéműsort.
- Amikor Tomika Monopolyt játszik, az kihat az egész világgazdaságra.
- Gondolj egy gyönyörű nőre. Tomikának meg volt.
- Leszbikusok nem léteznek, csak nők, akik soha nem találkoztak Tomikával
- A lant, a kardnál is erősebb fegyver... Ha Tomika pengeti.
- Tomika soha nem üt két legyet egy csapásra. Az összes legyet megöli egy csapásra.
- Tomika tudja a PI utolsó számjegyét.
- Tomika egyszer Big Mac-et kért egy Burger Kingben. És kapott.
- Tomika önként vállalta, hogy az apokalipszis után is itt marad és megküzd az antikrisztussal.
- Tomika az egyetlen ismert emlős akinek behajlítható hüvelykujja van... a péniszén
- Tomika nem húz gumit. Minek? Olyan amúgy sincs, hogy védelem Tomikától.
- Az igazán kemények reggelire szögeket esznek. Tomika a praktikerben veszi a tízórait.
- Tomika egyszer 400 darab ötven filléressé körbepörgő rúgott egy kétszázast.
- Ahelyett, hogy szex után rágyujtana, Tomika kimegy és felgyújtja a marhacsordáját.
- Tomikának nincs konzervnyitója, simán a belsejéig berág.


(Ötlet: http://hup.hu/node/22918 )

Elismerni, kiállni, támogatni, megvédeni

Úttöröknek kisvasútja medve módra szusszan,
Fák alatt ma messze indul, völgyböl hegyre néz.
Mennyi gyermek útrakelhet énekelve hosszan,
Kis vasúton messze menni édes mint a méz.

Úttöröknek áruháza fényes, mint a csillag,
Benne mennyi dundi mackó, benne mennyi kincs.
Labda, mozdony vár a polcon, két szemünk meg csillog,
Mind miénk a képes könyv, oly szép, hogy párja nincs.

Köszönjük néked Meggyes Tamás,
Tiéd a hálánk tiszta lángja ég.
Reád ha nézünk, büszke a arcunk,
Virágot hintünk amerre mész.

Fogadjuk néked Meggyes Tamás,
Utadra lépünk, Te vezess tovább!
Tavasszra nyílló gyermeki nótánk,
Elébed hajlik, mint virágos ágy.

Gyermekotthon ablakába napsugárka szökken,
Vár reánk a sok kis asztal, sok kis tömzsi szék.
Mennyi pajtás jár közénk és jönnek egyre többen,
Gyermekotthon jaj de kedves, jaj de jó, de szép!

Kinn a parkban leng a hinta, kisleányka hajtja,
Játszhatunk a friss homokban, hogyha itt a nyár.
Hancúrozni hív a pázsit, kergetőzünk rajta,
Leng ahinta, csöng a játék, és a nóta száll.

Köszönjük néked Meggyes Tamás,
Tiéd a hálánk tiszta lángja ég.
Reád ha nézünk, büszke a arcunk,
Virágot hintünk amerre mész.

Fogadjuk néked Meggyes Tamás,
Utadra lépünk, Te vezess tovább!
Tavasszra nyílló gyermeki nótánk,
Elébed hajlik, mint virágos ágy.

Úttöröknek kisvasútja medve módra szusszan,
Fák alatt ma messze indul, völgyböl hegyre néz.
Mennyi gyermek útrakelhet énekelve hosszan,
Kis vasúton messze menni édes mint a méz.

Menj előre kisvasútunk, szép jövendő tájra!
Fürge mozdony törj előre, szálj akár a szél!
Felnövünk mint száznyi erdő minden zsenge fája,
Jobb lesz mint ma, mert az ember boldogabban él.

Köszönjük néked Meggyes Tamás,
Tiéd a hálánk tiszta lángja ég.
Reád ha nézünk, büszke a arcunk,
Virágot hintünk amerre mész.

Fogadjuk néked Meggyes Tamás,
Utadra lépünk, Te vezess tovább!
Tavasszra nyílló gyermeki nótánk,
Elébed hajlik, mint virágos ágy.

2008. április 17., csütörtök

VICC

- Milyen városvezető Meggyes?
- Szuperszonikus.
- ???
- Ő szuper, másnak szó'ni kuss.

2008. április 14., hétfő

2008. április 13., vasárnap

2008. április 10., csütörtök

cseresznye - cseresznye - cseresznye


Kedves látogatóink, ma Borsod kaszinóiról szeretnénk átnyújtani Önöknek egy kis listát.

Reméljük hasznát veszik!

http://apps.boon.hu/vendeglatas/welcome.asp?act=search&kat=76

2008. április 7., hétfő

10..9...8...

re:zept

Meggyes falatkák partira


Hozzávalók: 3 dl habtejszín, 20 dkg krémtúró, 2 evőkanál porcukor, 1 tasak vaníliás cukor, 25 dkg magozott meggy, 1 csomag omlós vaníliás keksz
A tejszínt legalább 2 órára hűtőbe tesszük, hogy könnyen tudjunk belőle habot verni. Az előhűtött tejszínből kemény habot verünk, hozzákeverjük a porcukrot és a krémtúrót, amit előzőleg ízesítettünk a vaníliás cukorral. A kekszeket tálra sorakoztatjuk, és elosztjuk rájuk a tejszínes túrót. A túró tetejére halmozzuk a meggyet és kész is vagyunk. Ezzel a színpompás tállal várhatjuk a partinkra érkező vendégeinket.

2008. április 4., péntek

Összedobjuk....

...mármint a jegy árát! Csak oda!A mentelmi jog arra is jó, hogy az igentisztelt nagyvezír bődületes marhaságokat beszéljen és nyíltan rágalmazzon bárkit, akit éppen szeretne...

Ez a szépmosolyú ember, képes elmondani azt a seggnyaló ETV kamerái előtt, hogy a http://szeretgom.hu azért jött létre, mert a tulaj építési engedélyét elutasították.

A szépséghiba: a http://szeretgom.hu 2006. májusában indult és építési engedélyről soha szó sem volt. Volt egy lakossági észrevétel a rendezési tervhez, amelyet 2007. márciusában utasított el a tisztelt testület...

Tamás! Egy pancser vagy! Próbálj szebben hazudni! Mi lesz veled, ha nem leszel kiskirály? Tényleg irány Brüsszel? Neröhögtess... de halőrnek még jó leszel az új tónál...

2008. március 24., hétfő

Brumm :)


A közbeszerzés az vajon mi?

2008. március 5., szerda

a mai postaládából


Gyarapodásom programja


A GYARAPODÁSOM PROGRAMJA

FELGYORSÍTSAM?

2008. március 4., kedd

Vajon meddig lesz ez látható?


Ott kell megszólítani a partnert, ahol van... ezért jó hely az esztergom.hu fóruma!

http://www.esztergom.hu/wps/portal/forum?f=h&unid=87BEA30B72E33408C1257402001E4411

Update: Ma sikeresen eltünt a bejegyzés! Igazából pont addig volt kinn, amig kellett! Köszi Pisti! :)
Ami kiderült: mégiscsak olvassa valaki a postokat az esztergom.hu fórumán! Már csak a válaszokra kell várni!

(2008.03.09.)

2008. március 3., hétfő

2008. február 27., szerda

Sokan vagyunk?


Tedd ki ezt a képet az iwiw-en vagy a myvip-en! Sokan vagyunk, ugye?

Mondj NEM-et Meggyesre!


Meggyes Tamás bizalmi szavazásnak nevezte a Gyarapodás Programjáról szóló kérdését!

Ez alapján március 9-én ha a Egyetért-e Ön azzal, hogy az Önkormányzat a Gyarapodás Programjának megvalósítását felgyorsítsa? kérdésre NEM-mel válaszolsz, akkor Meggyes Tamásra mondasz NEM-et!

Esztergomiak! Itt az alkalom! MONDJATOK NEMET MEGGYES TAMÁSRA!
2008. február 22., péntek

Akciós tojás

Száz napos tojásról már hallottunk... ez egy kétszáz napos... 50-ért

http://szeretgom.hu/portal/content/18676/

2008. február 18., hétfő

2008. február 7., csütörtök

2008. január 14., hétfő